Line Only

Tegniese data

Die term landboukalk verwys na produkte wat fyn genoeg gemaal is om geredelik met die grond te reageer en waarvan die kalsium (Ca)- en magnesium (Mg)- verbindings in staat is om grondsuurheid te neutraliseer.

Vereistes van Wet 36 van 1947

Landboukalk mag slegs as ‘n misstof/grondverbeteraar geregistreer en verkoop word in Suid-Afrika as dit aan die minimumvereistes van bogenoemde Wet 36 van 1947, van die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye voldoen. Die belangrikste vereistes is soos volg:

 • KKE (HCI): Die kalsiumkarbonaatekwivalent in sterksuur vir alle kalksoorte moet minstens 70% wees. Voorsiening word dus gemaak vir maksimum 30% onsuiwerheid soos silika, ensomeer.
 • Fynheid: Alle kalksoorte moet so fyn wees dat 100% daarvan deur `n 1.70mm sif kan gaan. Bykomend word die volgende minimumvereistes gestel:
  Gewone landboukalk: 50% fyner as 0.25mm
  Skulpkalk 60% fyner as 0.50mm
  Mikrofyn landboukalk: 90% fyner as 0.25mm en 80% fyner as 0.106mm
 • Mg- en Ca-inhoud: Dolomitise landboukalk: minimum van 0.43% Mg (15% MgCO3)
  Kalsitiese landboukalk: minder as 0.43% Mg (15% MgCO3)
  Die werklike Ca- en Mg-inhoud moet geregistreer word.
 • Harswaarde: ‘n Opgawe van die KKE-harswaarde moet ‘n aansoek vir registrasie vergesel. Hierdie waarde gee ‘n aanduiding van die relatiewe reaktiwiteit van landboukalk teenoor suiwer gepresipiteerde CaCO3 met grond onder inkubasietoestande van drie maande.

Sien tabel 15 van die Staatskoerant 10 September 2012

 

Source: Staatskoerant, 10 September 2012

Wet 36: KUNSMISREGULASIES

Bemestingstowwe wat in die Republiek van Suid-Afrika verkoop word, moet aan die vereistes van Wet 36, 1947, soos gewysig, voldoen. Die Wet word deur die Registrateur van Misstowwe geadministreer, en hy is aan die Minister van Landbou verantwoordelik. Hierdie regulasies is van toepassing op die volgende aspekte van kunsmisproduksie en bemarking, en dek beide organise- en anorganiese misstowwe:

 • Aansoek om registrasies;
 • Advertensies;
 • Minimum/ voorgeskrewe vereistes;
 • Kwaliteitsbeheer;
 • Beperking op skadelike stowwe – inhoud;
 • Praktyke wat met produksie gevolg moet word by produksie / vermengingsaanlegte;
 • Vereistes gestel aan sulke aanlegte;
 • Etikettering;
 • Oortredings en boetes.

Aansoek om registrasie

Die prosedures by die aansoek vir registrasie , word in Afdeling II uiteengesit. ‘n Monster van die kunsmis/landboukalk moet ook met die aansoek ingedien word, en as die aansoek vir ‘n nuwe produk/produktipe is, moet wetenskaplike inligting verskaf word rakende die biologiese effektiwiteit daarvan.

Geslaagde aansoeke word ‘n “K” nommer toegeken en dit moet op alle etikette (byvoorbeeld kunmissakke) en advertensies aangebring word. Registrasies is vir een kalenderjaar geldig.

Advertensies

Alle advertensies moet eers deur die Registrateur goedgekeur word alvorens dit in die pers of oor die radio of TV verskyn. Die doel van die regulasie is om te verhoed dat valse of misleidende advertensies gepubliseer, gesirkuleer of uitgesaai word.

Nakoming van voorgeskrewe vereistes

Die vereistes vir landboukalk word as volg uitgestip:
Fynheid, byvoorbeeld minstens 50% moet deur ‘n 250 mikron sif gaan, en minstens 100% moet deur ‘n 1 700 mikron sif gaan vir gewone kalk. Vir mikrofyn kalk moet minstens 95% deur ‘n 250 mikron sif gaan;
Minimum kalsiumkarbonaatekwivalent (KKE) in sterksuur moet minstens 70% wees vir alle kalke;
Verpligte verklaring van KKE soos bepaal deur die harssuspensie metode; Minimum en maksimum Ca, Mg, SiO2, karbonate en Ca + Mg vir verskillende kategorieë kalk.

Sien tabel 15 van die Staatskoerant 10 September 2012

Source: Staatskoerant, 10 September 2012

Kwaliteitsbeheer

Die Registrateur van Misstowwe het statutêre magte vir die kwaliteitsbeheer van kunsmis. ‘n Wet 36 inspekteur het die mag om kunsmis en kalk te monster, en dit kan op enige redelike tyd in die fabriek, desentraliseerde store, of op die plaas geskied. Monsters word volgens baie spesifieke prosedures geneem, en dan vir ontleding deur ‘n Wet 36 geakkrediteerde laboratorium voorberei. Die doel van die kwaliteitsbeheer is om vas te stel of die verklaarde voedingstofinhoud, of ander verklaarde kwaliteitsparameters, nagekom word. Dit maak voorsiening vir natuurlike afwykings vanaf die verklaarde waarde tydens vervaardiging, monsterneming en analise. Vlakke van afwyking (toleransies) word duidelik aangedui vir veskillende tipes kunsmis.

Berperking van skadelike Stowwe-inhoud

Anorganiese kunsmis: Kadium (Cd) mag nie die limiet van 100 mg/kg oorskrei nie.

Organiese kunsmis: “Veilige” vlakke van potensiële skadelike stowwe in tipe D rioolslik, is ook van toepassing op ander organiese kunsmis. Hierdie is:

mg/kg Liming material   Nickel 200
Cadmium 20   Lead 400
Cobalt     Zinc 2750**
Chromium 1750   Arsenic 20
Copper 750**   Selenium 15
Mercury 10   Boron  
Molybdenum     Fluorine  

Sien tabel 12 van die Staatskoerant 10 September 2012

 


Verwysing

Bron: Kunsmisregulasies. Kantoor van die Registrateur van Misstowwe, Nasionale Departement van Landbou Bosbou en Visserye.

Registration Certificates

 
PRODUCT DATA:

Google+